SKAPA DIN TRAKTORMATTA HELT EFTER DINA ÖNSKEMÅL:

Försäljningsvillkor

Allmänt

När en köpare gör en beställning hos mats-online anses han därmed acceptera dessa allmänna försäljningsvillkor. Dessa försäljningsvillkor kan konsulteras via webbplatsen: Traktormattor.se och är tillgängliga för alla. Om säljaren under kommunikationen uttryckligen eller underförstått underlåter att hänvisa till dessa försäljningsvillkor ska deras giltighet inte påverkas. Köparen har rätt till en rättvis behandling som bygger på rimlighet och som grundar sig på dessa allmänna försäljningsvillkor och den rättsliga ramen.

Erbjudanden, beställningar

Alla erbjudanden som skickas via e-post, brev eller fax är helt utan förpliktelser. Traktormattor.se kommer att försöka hålla de angivna leveranstiderna så långt som möjligt. Om denna överskrids med mer än 10 arbetsdagar kan köparen gå vidare med att upplösa avtalet. När priserna sänks på webbplatsen inom en viss tidsperiod innebär detta inte att priset på den utestående beställningen ändras.

Risk efter leverans

Risken för varorna övergår vid leverans från Traktormattor.se till köparen i enlighet med leveransvillkoret, det senare i enlighet med "incoterms" som publicerats av den internationella handelskammaren och dessa villkor för överföring av äganderätt.

Betalningar, betalningsinställelse

Fakturan kommer att skickas via e-post. Den ska betalas inom 14 (trettio) dagar från fakturadatumet, eller den period som anges på fakturan. Om köparen väljer att betala mot kontant betalning vid leverans ska den e-postade fakturan tjäna som betalningsbevis. Om köparen inte betalar inom den överenskomna betalningstiden upphör avtalet att gälla, och Traktormattor.se förbehåller sig rätten att dra in eventuella rabatter. När valt för betalning efter leverans, då Traktormattor.se förbehåller sig rätten att överlämna fordran för insamling, och ett belopp på 15 % av huvudbeloppet som ska samlas in med ett minimum av 150 euro för att kräva, utan att det påverkar de eventuella rättsliga och / eller exekutionskostnader som köparen är skyldig.

Förbehåll för äganderätten

Genom leverans av varor övergår risken men inte äganderätten till dessa varor från Traktormattor.se till köparen. Traktormattor.se behåller äganderätten till de berörda varorna tills köparen har fullgjort alla sina prestationer i samband med den berörda leveransen, inklusive de som är förfallna på grund av hans försummelse.

Garantier

Traktormattor.se har uppfyllt sina skyldigheter om varorna har levererats enligt avtalad kvalitet och färg. Om en kvalitet inte uttryckligen har avtalats ska de levererade varorna motsvara de produkter som beskrivs på fakturan. Ingen garanti ges om produkterna används för andra ändamål än vad de är lämpliga för. Köparen är skyldig att inom 8 dagar kontrollera de levererade varornas kvalitet och egenskaper innan de används. Köparen förväntas undersöka om användningen eller återleveransen av de levererade varorna utgör någon kränkning av tredje parts immateriella eller industriella rättigheter. Traktormattor.se ansvarar inte för konsekvenserna av användningen av de levererade produkterna.

Force majeure

När Traktormattor.se enligt rättsliga regler kan åberopa force majeure kan köparen inte ställa skadeståndskrav mot Traktormattor.se.

Upplösning

I händelse av försummelse, enligt artikel 4, eller om köparen inte, inte i tid eller inte korrekt uppfyller de skyldigheter som följer av ett avtal med Traktormattor.se, har Traktormattor.se rätt att omedelbart upplösa varje avtal med köparen.

Tillämplig lag, behörig domare

Avtalet regleras uteslutande av nederländsk lag. För tvistlösning ska den behöriga domstolen i distriktet Zwolle, Nederländerna, vara behörig, utan att det påverkar säljarens rätt att kalla köparen att inställa sig inför den behöriga domstolen på dennes hemort. Om köparen är bosatt utanför Nederländerna ska distriktsdomstolen i Zwolle ha exklusiv behörighet att avgöra tvister, med förbehåll för överklagande och/eller kassation. När det gäller juridiska personer ska termen hemvist i det föregående betyda den plats där den juridiska personen har sitt säte. Vi har vårt säte på följande adress: Sisalstraat 15, 8281 JJ Genemuiden. Vi kan nås för tvister på följande adress: +31 38-3854495.

Sammanfattning rättigheter kund:

Konsumenter har rätt till en ångerfrist på 14 arbetsdagar efter det att produkten har levererats. De får returnera en produkt inom denna period och betalar endast returportot. Vi kommer då inte att ta ut några frakt- eller hanteringskostnader. Vi kan dock ställa villkor för returen. De beställda produkterna måste levereras till konsumenten inom 30 dagar efter beställningen, om detta inte sker kan kunden omedelbart häva köpet. Detta gäller inte produkter för vilka en annan leveranstid tydligt anges. Om kunden returnerar paketet inom ångerfristen är vi skyldiga att återbetala beloppet inom 30 dagar. Återkallelseperioden gäller inte för: Inköp som gjorts särskilt på beställning (en bilmattasats som tillverkats på mått enligt ett skickat formulär).